top of page

Om oss

Brandbu og Tingelstad Almenning org.nr 954 575 152 eies av 480 allmenningsberettigede eiendommer med bruksrett i allmenningen. Kriteriet for at en eiendom skal ha bruksrett er at den ut fra dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

Almenningen ledes av et styre valgt av og blant de bruksberettigede.

 

BTA er et resultat av en fusjon mellom tidligere Brandbu og Tingelstad almenninger med virkning fra 2004. Almenningen er privat eiendom som eies av de bruksberettigede, og omfatter et areal på ca 143.000 daa skog og utmark. Hovedvirksomheten er forvaltning og drift av disse arealene, samt annen eiendoms- og entreprenørdrift, herav hyttetomtutvikling på Lygna. Almenningen har videre et stort engasjement med 51 % eierandel i Almenningsbutikken AS. Almenningen er også medeier i Miljøvarme Hadeland AS med 17% og er andelseier i Viken Skog SA og G3 Gausdal Treindustrier SA. 

 

Gjennom medeierskapet i sagbruks- og høvleribedriften G3 Gausdal Treindustrier SA, som foredler 362.000 m3 tømmer pr. år er almenningen også engasjert i trelastproduksjon.

 

Almenningen inngikk i 2020 et samarbeid med Tinde Hytter om utvikling og bygging av hytter og leiligheter på Lygna. Samarbeidet skjer gjennom selskapet Lygnagrenda AS, der partene har en 50 % eierandel hver. Styreleder og bestyrer representerer BTA i styret.

 

Gjennom BTA Invest AS, som er et 100 % eid datterselskap, har almenningen 37,5 % eierskap i Andfossen Eiendom AS.

Brandbu og Tingelstad Almenning er en bygdealmenning der virksomheten er underlagt Lov om bygdeallmenninger av 19. juni 1992. Administrasjonen holder til på Jaren i Gran kommune.

Almenningsstyret består av:

Anders

Sørum

Styreleder

Valgperiode 2022-2026

John-Anders

Strande

Nestleder

Valgperiode 2024-2028

Thor R. Smedshammer

Styremedlem

Valgperiode 2022-2026

Terje

Heggen

Varamedlem

Valgperiode 2024-2026

Pål Audun

Ø. Hoff

Styremedlem

Valgperiode 2024-2028

pefc-label-pefc03-22-032-pefc-svart-u-ramme-landskap.png
bottom of page