IMG_2062.jpeg

Om oss

Brandbu og Tingelstad Almenning eies av 575 allmenningsberettigede eiendommer med bruksrett i allmenningen. Kriteriet for at en eiendom skal ha bruksrett er at den ut fra dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

Allmenningen ledes av et styre valgt av og blant de bruksberettigede.

BTA er et resultat av en fusjon mellom tidligere Brandbu og Tingelstad almenninger med virkning fra 2004.

Den fusjonerte allmenningen eier og driver omlag 145.000 daa skog og utmark og forretningseiendom nær Brandbu.

Allmenningen er også engasjert i trelastproduksjon gjennom medeierskap i sagbruks- og høvleribedriften Gausdal Bruvoll SA, som foredler 250.000 m3 tømmer pr. år.

Org.nr. 954 575 152