top of page

Orientering til kjøpere av eiendom med allmenningsrett

1. Hvem har allmenningsrett ?

Bruksrett i en bygdeallmenning ligger til jordbrukseiendommer i bygdelaget og er direkte knyttet opp mot jordbruksdriften på vedkommende eiendom. I Lov om Bygdeallmenninger defineres jordbruks-eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. Det er Allmenningens styre som til enhver tid har plikt til å kontrollere hvilke eiendommer som oppfyller kravene til bruksrett etter lovens bestemmelser. Rett til bruksrettsytelser faller bort dersom de jordbruksmessige kriterier ikke er oppfylt. 

2.Hva innebærer allmenningsretten ?

Bruksretten omfatter rett til trevirke for dekning av eiendommens jordbruksmessige behov. I praksis ordnes dette ved at allmenningen gir en allmennings-/ eller bruksrettsrabatt på de trematerialer som anvendes til å dekke det jordbruksmessige behov. Allmenningen gir også bidrag til andre byggematerialer, drensrør, betong etc. Dette kan sammenfattes som allmenningens bruksrettsytelser.

Med jordbruksmessig drift menes produksjon av mat eller fõr. I denne sammenheng bør jorda være gjenstand for jordbruksmessig bearbeiding. Dyrking av frukt, bær, grønnsaker og andre vekster til eget forbruk eller salg kan også være en del av jordbruket. Den jordbruksmessige produksjonen på eiendommen forventes å gi et ikke ubetydelig bidrag til eier, enten i form av naturalier (mat) eller inntekter, for å oppfylle kriteriene til bruksrett. Heste- og annet dyrehold til hobbybruk, og som ikke er næring, regnes ikke som jordbruk. Bruksretten omfatter også rett til beite, småviltjakt og fiske på nærmere fastsatte vilkår. 

Bruksrettsytelser kan innvilges til nybygg og nødvendig vedlikehold av driftsbygninger og bolighus innenfor nærmere fastsatte arealgrenser og ut fra en samlet vurdering av det jordbruksmessige behovet. Ved bygging ut over det jordbruksmessig behov, kan ytelsene avkortes. Materialer som er kjøpt med bruksrettrabatt kan bare brukes på vedkommende eiendom og til de formål som er bestemt. Satsene for rabatter og bidrag fastsettes til enhver tid av allmenningens styre.

 

3.Hvilke plikter har den bruksberettigede ?

Ved eierskifte på en bruksberettiget eiendom, skal det umiddelbart gis melding til almenningen, slik at ny eier kan registreres som bruksberettiget og få utdelt/tilsendt relevant informasjon. Allmenningen er en privat eiendom, og det tilflyter ingen informasjon til allmenningen fra kommunen om eierskifte etc.

Ved alle nybygg, tilbygg eller større vedlikeholdsarbeider hvor bruksretten ønskes benyttet, skal det søkes om bruksrettsytelser på forhånd. Søknad fremmes på skjema søknad om bruksrettytelser.

 

Allmenningen kan foreta stikkprøvekontroller for å påse at materialer kjøpt med bruksrettytelser er brukt i samsvar med forutsetningene.

​For mer informasjon og utfylling av eiendomsregisterskjema se fanen Om bruksrett.

logo_BTA_med_tekst_transperent.png
bottom of page